MANAGEMENT STRUCTURE

  • Home
  • MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยฯ


แผนผังการบริหารงาน

บุคลากรในฝ่ายอำนวยการ

บุคลากรในฝ่ายประชาสัมพันธ์

 บุคลากรในฝ่ายวิชาการ

บุคลากรในฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา


ข้อมูลการติดต่อประสานงาน
————————————————————————–

ติดต่อ อาจารย์ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ภายใน e-mail
ผู้ช่วยอำนวยการ ดร.สุรสีห์ บุญคั้นผล surasee@saha.ac.th
ฝ่ายอำนวยการ อ.วรมา  โพธามิกเกษม 02-331-4515 ต่อ 16 worama@saha.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ.ศิริพันธุ์ มัครา 02-331-4515 ต่อ 12 siriphan@saha.ac.th
ฝ่ายวิชาการ อ.รัตนา  ธนสุนทรกูร 02-331-4515 ต่อ 21 rattana@saha.ac.th
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อ.พัชรี  บุญบารมี 02-331-4515 ต่อ 14 patcharee@sahaa.c.th
งานการเงิน และ กยศ. อ.ภูมรินทร์  ชมภูจันทร์ 02-331-4515 ต่อ 17 poomarin@saha.ac.th
งานทะเบียนวัดผล อ.ดวงชีวัน  พวงปัญญา 02-331-4515 ต่อ 13 duangcheewan@saha.ac.th