SAHA E-learning ติดตั้งมาจากที่มาของ LMS ที่เป็น Open Source

คลาโรไลน์ (อังกฤษ: Claroline) เป็นระบบอีเลิร์นนิ่งอีกโปรแกรมหนึ่งที่กำลังพัฒนา และใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในแถบประเทศทางยุโรป โดยได้ตั้งเป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมขึ้นในปี 2000 หรือปี 2543 ที่มหาวิทยาลัยคาธอลิกของเมืองลัพเวี่ยน Catholic University of Louvain ประเทศเบลเยียม โดย โธมัส เดอ แพรเทีย (Thomas De Praetere ) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิลัพเวียน (Louvain Foundation)

นับตั้งแต่ปี 2004 หรือ ปี 2547เป็นต้นมา ก็ได่มีผู้ร่วมพัฒนาส่วนของโปรแกรมหลัก (Core System Code) คือ CERDECAM ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของ ECAM (Engineering higher school - Belgium).

ระบบอีเลิร์นนิ่งของคลาโรไลน์ เป็นโปรแกรมระบบประเภทแจกจ่ายให้นำไปใช้ฟรี แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Free Software or Open Source Code) ที่อนุญาตและสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนนำแจกจ่ายต่อได้ ภายใต้สิทธิ์อนุญาตแบบ GNU

Credit : โครงการศึกษาวิจััยและพัฒนา โปรแกรมสนับสนุนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ประเภทเปิดเผยรหัสต้นฉบับ ด้วยโปรแกรมคลาโรไลน์(Claroline) : ฉบับภาษาไทย สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10900 โทร.02 942 6900 ต่อ 3011,3014, http://artnet.chandra.ac.th, http://chandraonline.chandra.ac.thผู้บริหารระบบ : พัชรี บุญบารมี
โทรศัพท์ : 0898812042
Claroline Thai Edition by www.prachid.com พัฒนาจากต้นแบบและระบบหลักของ Claroline © 2001 - 2011