ระดับชั้น ปวส.1/3 รอบเช้า ประเมินครูผู้สอน - ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
ระดับชั้น ปวส.1/3 รอบเช้า ประเมินครูผู้สอน
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
วิทยาศาสตร์ 4
ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
กฎหมายธุรกิจ
หลักการตลาด
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียง
ทุกหน้า

 ประเมินครูผู้สอน วิชา ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ รหัสวิชา 3000-1601

apichat
อ.อภิชาติ สิงทอนแก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2013 เวลา 18:06 น. )