ระดับ ปวช. ภาคเช้า,ภาคค่ำ
ค่าเทอม เพียง 2,500 บาท + เครื่องแบบ 2,500 บาท

ระดับ ปวส. ภาคสมทบ
ค่าเทอม 6,000 บาท (แรกเข้า 1,500 บาท)

ระดับ ปวส. ภาคเช้า
ค่าเทอม 11,000 บาท (แรกเข้า 3,000 บาท)

1. ใบ ปพ.1 / ใบ รบ.1 / ใบสุทธิ (ต้นฉบับ)
2. รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว  1  ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ของนักศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง
5. อื่นๆ อาทิ ใบรับรองการศึกษา, ใบเปลี่ยนชื่อฯลฯ

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ…. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ครู อาจารย์ให้ความเอาใจใส่ และเป็นกันเอง พร้อมที่จะพัฒนาพวกเราไปสู่ความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ…..”

Youtube


                     
                   QR Code Sahapanich   QR Code WebAdmin

งานกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ